Author profile

Dome Anarchy

Dome Anarchy

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 สถาบันเทคโนโลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Dome Anarchy เป้นคนชื่นชอบการอ่านมาก เพราะทำให้เราได้ไอเดียใหม่ๆ อยู่เสมอ